Category Archives: Manifest

Comunicat en solidaritat amb les treballadores d’Spanair

Us fem arribar el comunicat que vam llegir a l’espai de coordinació, per si les vostres assemblees s’hi volen adherir. Salut!
 ————————
A les assemblees de treballadors i treballadores d’Spanair, Newco…
Volem comunicar-vos la nostra indignació davant la situació en què us trobeu. Creiem que és una gran irresponsabilitat per part del Govern haver subvencionat un negoci privat a fons perdut, sense fiscalitzar la gestió d’aquests diners (150 milions d’euros) per ara, acceptar la dissolució de la companyia sense oferir-vos ni tan sols, la garantia de col·locació per al conjunt de la plantilla i encara menys el cobrament de la feina que heu fet i de la indemenització que us pertoca.
Malgrat que no heu participat de cap de les decisions que han portat a l’empresa a aquesta situació vosaltres aneu al carrer amb les mans buides mentre els directius van continuar embolsant-se salaris de 600.000 euros a costa dels nostres impostos i de la vostra dedicació. Una operació realitzada a port tancada que, de un dia per l’altre, us ha deixat sense feina i ha deixat a l’estacada a un munt de usuaris i usuàries que han vist els seus viatges i diners desaparèixer.   Per desgracia això és quelcom molt usual a casi totes les empreses que actualment decideixen tancar, gràcies a la complicitat de les administracions i les lleis aprovades per aquesta finalitat.

La nostra indignació és un oferiment a la solidaritat activa per recolzar les vostres mobilitzacions, i exigir responsabilitats a la Generalitat i a qui pertoqui.

Perquè si ens toquen a una ens toquen a totes i perquè ja no tenim por.Adhesions: 

Comissió Laboral de Sants
—————————–

A las asambleas de trabajadores y trabajadoras de Spanair, Newco…

Queremos comunicaros nuestra indignación ante la situación en que os encontrais. Creemos que es una gran irresponsabilidad por parte del Govern haber subvencionado un negocio privado a fondo perdido, sin fiscalizar la gestión la gestión de este dinero (150 millones de euros) para ahora, aceptar la disolución de la companía sin ofreceros ni tan solo, la garantía de colocación para el conjunto de la plantilla y ni siquiera el cobro del trabajo que habeis hecho y de la indemnización que os corresponde.

A pesar de que no habeis participado en ninguna de las decisiones que han llevado a la empresa a esta situación, vosotros y vosotras os vais a la calle con las manos vacías mientras los directivos continuaron embolsándose salarios de 600.000 euros a costa de nuestros impuestos y de vuestra dedicación.
Una operación realizada a puerta cerrada que, de un día para otro, os ha dejado sin trabajo y ha hecho que un montón de usuarios y usuarias vieran sus viajes y dinero desaparecer.   Por desgracia, esto es algo muy usual  en casi todas las empresas que actualmente deciden echar el cierre, gracias a  la complicidad de las administraciones y de las leyes aprobadas para tales fines.

Nuestra indignación es un ofrecimiento de solidaridad activa para apoyar vuestras movilizaciones y exigir responsabilidades a la Generalitat y a quien corresponda.

Porque si tocan a una, nos tocan a todas y porque ya no tenemos miedo.

Manifest sobre l’avortament

[Versión en castellano más abajo]

Versió en catalá

(si et vols adherir, envia un mail a acampadasants@gmail.com)

Davant les recents declaracions del govern del Partit Popular manifestant la voluntat de revocar l’actual Llei Orgànica de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs 2/2010, per tal de retornar a la llei de 1985 (és a dir, a la regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs a través del codi penal, i no mitjançant una llei específica que consideri la salut sexual i reproductiva un dret), els i les sotasignants expressen el seu absolut rebuig atès que:

 • La llei de 1985 criminalitza l’avortament i, per tant, nega el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos.

 • Els 3 únics supòsits despenalitzats segons la reglamentació de 1985 requereixen dels vist-i-plau d’una tercera persona – un/a “professional” –, es nega, d’aquesta manera, la capacitat de les dones de decidir sobre elles mateixes, el seu cos i la seva voluntat de ser mares o no ser-ho.

 • Eradicar una llei específica sobre salut sexual i reproductiva implica no reglamentar l’objecció de consciència als centres sanitaris públics, fet que a la pràctica ha suposat, per a moltes dones, la impossibilitat d’avortar a la xarxa pública, donant lloc a greus iniquitats econòmiques i territorials.

 • La reglamentació de 1985 no aborda l’educació sexual, mecanisme ineludible per a la prevenció de l’embaràs no desitjat. Tornar a la llei de 1985 implica una pretensió ingènua (o fins i tot malintencionada) d’eradicar l’avortament a través de la punició de les dones i la repressió de la sexualitat, en comptes de fomentar la responsabilitat (també dels homes), afavorir la capacitat de prendre decisions autònomes pel que fa a la sexualitat a través de l’educació sexual, i garantir l’accés a mètodes anticonceptius.

 • Prohibir i perseguir l’avortament implica no reconèixer l’impacte que l’embaràs i la maternitat tenen sobre la vida de les dones en totes els seus sentits i abocar les dones a la maternitat obligatòria, suprimint la seva llibertat per decidir sobre la voluntat d’exercir aquesta funció i quan exercir-la.

A més, els i les sotasignants recorda que l’actual Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’embaràs, tot i haver estat un pas endavant en matèria de drets de les dones:

 • Infantilitza les dones, en introduir un període de reflexió obligat com a condició per a poder avortar (3 dies a partir de l’entrevista amb un/a professional que ha d’assessorar les dones sobre ajuts a la maternitat), tot qüestionant la seva competència moral i dubtant de la seva capacitat de reflexionar i cercar informació per elles mateixes.

 • No permet l’avortament a menors de 16 anys sense autorització materna/paterna entrant en contradicció amb d’altres reglamentacions que permeten a una menor contraure matrimoni o que reconeixen la llibertat sexual a partir dels 13 anys, situant per sobre de la voluntat de la menor la voluntat d’altres persones adultes (i els seus valors o ideologia).

 • No ha establert els mecanismes que permetin concretar les mesures recollides per la llei per garantir la possibilitat d’avortar a la xarxa sanitària pública.

 • Ha escurçat a 14 setmanes el termini legal per avortar en cas de greu risc per a la salut de la dona, que en l’anterior legislació no tenia límit.

Per tant, i tenint en compte que els Drets Sexuals i Reproductius estan recollits i protegits per les convencions internacionals de NNUU del Caire 1994 i Beijing1996, i que en l’arrel de moltes de les discriminacions actuals contra les dones (discriminació laborar i retributiva, inferioritat de pensions per haver-se retirat del mercat per tenir cura d’altres persones, doble i triple jornada laboral, etc.) es troba el mandat de la maternitat obligatòria, que ha desrresponsabilitzat als homes de les tasques de cura i sosteniment de la vida, exigim:

La garantia absoluta de respecte als drets sexuals i reproductius de les dones i l’eradicació de tota llei que els vulneri i que atempti contra la llibertat a decidir sobre el propi cos.

Versión en castellano

(si te quieres adherir, envia un mail a acampadasants@gmail.com)

Ante las recientes declaraciones del gobierno del Partido Popular manifestando la voluntad de revocar la actual Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/2010 para volver a la ley de 1985 (es decir, a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo a través del Código Penal, y no mediante una ley específica que considere la salud sexual y reproductiva un derecho), los y las abajo firmantes expresan su firme rechazo dado que:

 • La ley de 1985 criminaliza el aborto y, por lo tanto, niega el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

 • Los únicos tres supuestos despenalizados según la reglamentación de 1985 requieren el beneplácito de una tercera persona – un/a “profesional”, negándose de esta manera la capacidad de las mujeres de decidir sobre ellas mismas, su propio cuerpo y su voluntad de ser madres o no.

 • Erradicar una ley específica sobre salud sexual y reproductiva implica no reglamentar la objeción de consciencia en los centros sanitarios públicos, hecho que en la práctica ha supuesto, para muchas mujeres, la imposibilidad de abortar en la red pública, dando lugar a graves iniquidades económicas y territoriales.

 • La reglamentación de 1985 no aborda la educación sexual, mecanismo ineludible para la prevención del embarazo no deseado. Volver a la ley de 1985 implica una pretensión ingenua (o incluso malintencionada) de erradicar el aborto a través del castigo a las mujeres y la represión de la sexualidad, en lugar de fomentar la responsabilidad (también de los hombres), aumentar la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la sexualidad a través de la educación sexual y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos.

 • Prohibir y perseguir el aborto implica no reconocer el impacto que el embarazo y la maternidad tienen sobre la vida de las mujeres en todos sus sentidos y abocar a las mujeres a la maternidad obligatoria, eliminando su libertad de decidir sobre la voluntad de ejercer esta función y cuándo ejercerla.

Además, los y las abajo firmantes recuerdan que la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del embarazo, a pesar de haber sido un paso hacia adelante en materia de derechos de las mujeres:

 • Infantiliza a las mujeres al introducir un periodo de reflexión obligada como condición para poder abortar (3 días a partir de la entrevista con un profesional que ha de asesorar a las mujeres sobre ayudas a la maternidad), cuestionando su competencia moral y dudando de su capacidad para reflexionar y buscar información por ellas mismas.

 • No permite el aborto a menores de 16 años sin autorización materna/paterna, entrando en contradicción con otras reglamentaciones que permiten a una menor contraer matrimonio o que reconocen la libertad sexual a partir de los 13 años, situando sobre la voluntad de la menor la voluntad de otras personas adultas (y sus valores o ideología).

 • No ha establecido mecanismos que permitan concretar las medidas recogidas por la ley para garantizar la posibilidad de abortar en la red sanitaria pública.

 • Ha acortado a 14 semanas el el término legal para abortar en caso de riesgo grave para la salud de la mujer, que en la anterior legislación no tenía límite.

Por tanto, y teniendo en cuenta que los Derechos Sexuales y Reproductivos están recogidos y protegidos por las convenciones internacionales de las NNUU de El Cairo 1994 y Beijing 1996, y que en la raíz de muchas de las discriminaciones actuales contra las mujeres (discriminación laboral y retributiva, inferioridad de pensiones por haberse retirado del mercado para cuidar de otras personas, doble y triple jornada laboral, etc.) se encuentra el mandato de la maternidad obligatoria, que ha restado responsabilidad a los hombres en las tareas de cuidado y sostenimiento de la vida, exigimos:

La garantía absoluta de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la erradicación de toda ley que los vulnere y que atente contra la libertad de decidir sobre el propio cuerpo.

Signatures/Firmas (si et vols adherir, envia un mail a acampadasants@gmail.com / si te quieres adherir, envia un mail a acampadasants@gmail.com):

Asamblea Indignada de Sants

Mª José Castello Esnal

María López Ruiz

Manoli Simón Lara

Assemblea Gòtic

Assemblea Carmel