Manifest sobre l’avortament

[Versión en castellano más abajo]

Versió en catalá

(si et vols adherir, envia un mail a acampadasants@gmail.com)

Davant les recents declaracions del govern del Partit Popular manifestant la voluntat de revocar l’actual Llei Orgànica de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs 2/2010, per tal de retornar a la llei de 1985 (és a dir, a la regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs a través del codi penal, i no mitjançant una llei específica que consideri la salut sexual i reproductiva un dret), els i les sotasignants expressen el seu absolut rebuig atès que:

 • La llei de 1985 criminalitza l’avortament i, per tant, nega el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos.

 • Els 3 únics supòsits despenalitzats segons la reglamentació de 1985 requereixen dels vist-i-plau d’una tercera persona – un/a “professional” –, es nega, d’aquesta manera, la capacitat de les dones de decidir sobre elles mateixes, el seu cos i la seva voluntat de ser mares o no ser-ho.

 • Eradicar una llei específica sobre salut sexual i reproductiva implica no reglamentar l’objecció de consciència als centres sanitaris públics, fet que a la pràctica ha suposat, per a moltes dones, la impossibilitat d’avortar a la xarxa pública, donant lloc a greus iniquitats econòmiques i territorials.

 • La reglamentació de 1985 no aborda l’educació sexual, mecanisme ineludible per a la prevenció de l’embaràs no desitjat. Tornar a la llei de 1985 implica una pretensió ingènua (o fins i tot malintencionada) d’eradicar l’avortament a través de la punició de les dones i la repressió de la sexualitat, en comptes de fomentar la responsabilitat (també dels homes), afavorir la capacitat de prendre decisions autònomes pel que fa a la sexualitat a través de l’educació sexual, i garantir l’accés a mètodes anticonceptius.

 • Prohibir i perseguir l’avortament implica no reconèixer l’impacte que l’embaràs i la maternitat tenen sobre la vida de les dones en totes els seus sentits i abocar les dones a la maternitat obligatòria, suprimint la seva llibertat per decidir sobre la voluntat d’exercir aquesta funció i quan exercir-la.

A més, els i les sotasignants recorda que l’actual Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’embaràs, tot i haver estat un pas endavant en matèria de drets de les dones:

 • Infantilitza les dones, en introduir un període de reflexió obligat com a condició per a poder avortar (3 dies a partir de l’entrevista amb un/a professional que ha d’assessorar les dones sobre ajuts a la maternitat), tot qüestionant la seva competència moral i dubtant de la seva capacitat de reflexionar i cercar informació per elles mateixes.

 • No permet l’avortament a menors de 16 anys sense autorització materna/paterna entrant en contradicció amb d’altres reglamentacions que permeten a una menor contraure matrimoni o que reconeixen la llibertat sexual a partir dels 13 anys, situant per sobre de la voluntat de la menor la voluntat d’altres persones adultes (i els seus valors o ideologia).

 • No ha establert els mecanismes que permetin concretar les mesures recollides per la llei per garantir la possibilitat d’avortar a la xarxa sanitària pública.

 • Ha escurçat a 14 setmanes el termini legal per avortar en cas de greu risc per a la salut de la dona, que en l’anterior legislació no tenia límit.

Per tant, i tenint en compte que els Drets Sexuals i Reproductius estan recollits i protegits per les convencions internacionals de NNUU del Caire 1994 i Beijing1996, i que en l’arrel de moltes de les discriminacions actuals contra les dones (discriminació laborar i retributiva, inferioritat de pensions per haver-se retirat del mercat per tenir cura d’altres persones, doble i triple jornada laboral, etc.) es troba el mandat de la maternitat obligatòria, que ha desrresponsabilitzat als homes de les tasques de cura i sosteniment de la vida, exigim:

La garantia absoluta de respecte als drets sexuals i reproductius de les dones i l’eradicació de tota llei que els vulneri i que atempti contra la llibertat a decidir sobre el propi cos.

Versión en castellano

(si te quieres adherir, envia un mail a acampadasants@gmail.com)

Ante las recientes declaraciones del gobierno del Partido Popular manifestando la voluntad de revocar la actual Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/2010 para volver a la ley de 1985 (es decir, a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo a través del Código Penal, y no mediante una ley específica que considere la salud sexual y reproductiva un derecho), los y las abajo firmantes expresan su firme rechazo dado que:

 • La ley de 1985 criminaliza el aborto y, por lo tanto, niega el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

 • Los únicos tres supuestos despenalizados según la reglamentación de 1985 requieren el beneplácito de una tercera persona – un/a “profesional”, negándose de esta manera la capacidad de las mujeres de decidir sobre ellas mismas, su propio cuerpo y su voluntad de ser madres o no.

 • Erradicar una ley específica sobre salud sexual y reproductiva implica no reglamentar la objeción de consciencia en los centros sanitarios públicos, hecho que en la práctica ha supuesto, para muchas mujeres, la imposibilidad de abortar en la red pública, dando lugar a graves iniquidades económicas y territoriales.

 • La reglamentación de 1985 no aborda la educación sexual, mecanismo ineludible para la prevención del embarazo no deseado. Volver a la ley de 1985 implica una pretensión ingenua (o incluso malintencionada) de erradicar el aborto a través del castigo a las mujeres y la represión de la sexualidad, en lugar de fomentar la responsabilidad (también de los hombres), aumentar la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la sexualidad a través de la educación sexual y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos.

 • Prohibir y perseguir el aborto implica no reconocer el impacto que el embarazo y la maternidad tienen sobre la vida de las mujeres en todos sus sentidos y abocar a las mujeres a la maternidad obligatoria, eliminando su libertad de decidir sobre la voluntad de ejercer esta función y cuándo ejercerla.

Además, los y las abajo firmantes recuerdan que la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del embarazo, a pesar de haber sido un paso hacia adelante en materia de derechos de las mujeres:

 • Infantiliza a las mujeres al introducir un periodo de reflexión obligada como condición para poder abortar (3 días a partir de la entrevista con un profesional que ha de asesorar a las mujeres sobre ayudas a la maternidad), cuestionando su competencia moral y dudando de su capacidad para reflexionar y buscar información por ellas mismas.

 • No permite el aborto a menores de 16 años sin autorización materna/paterna, entrando en contradicción con otras reglamentaciones que permiten a una menor contraer matrimonio o que reconocen la libertad sexual a partir de los 13 años, situando sobre la voluntad de la menor la voluntad de otras personas adultas (y sus valores o ideología).

 • No ha establecido mecanismos que permitan concretar las medidas recogidas por la ley para garantizar la posibilidad de abortar en la red sanitaria pública.

 • Ha acortado a 14 semanas el el término legal para abortar en caso de riesgo grave para la salud de la mujer, que en la anterior legislación no tenía límite.

Por tanto, y teniendo en cuenta que los Derechos Sexuales y Reproductivos están recogidos y protegidos por las convenciones internacionales de las NNUU de El Cairo 1994 y Beijing 1996, y que en la raíz de muchas de las discriminaciones actuales contra las mujeres (discriminación laboral y retributiva, inferioridad de pensiones por haberse retirado del mercado para cuidar de otras personas, doble y triple jornada laboral, etc.) se encuentra el mandato de la maternidad obligatoria, que ha restado responsabilidad a los hombres en las tareas de cuidado y sostenimiento de la vida, exigimos:

La garantía absoluta de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la erradicación de toda ley que los vulnere y que atente contra la libertad de decidir sobre el propio cuerpo.

Signatures/Firmas (si et vols adherir, envia un mail a acampadasants@gmail.com / si te quieres adherir, envia un mail a acampadasants@gmail.com):

Asamblea Indignada de Sants

Mª José Castello Esnal

María López Ruiz

Manoli Simón Lara

Assemblea Gòtic

Assemblea Carmel


4 responses to “Manifest sobre l’avortament

 1. La imposición no es el mejor método para fundamentar nada, por eso creo que no debe ser la ley la que limite el aborto, sino que cada persona debe decidir que está bien o mal, o mejor o peor en cada caso. Una tercera persona no es quién, ni conoce la situación mejor que sus protagonistas.
  Aborto libre, ya.

 2. no se com adderir-nos, però ens hi adderim.
  Assemblea Carmel

 3. Com m’hi adhereixo?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s